เกี่ยวกับชมรม

คนพิการไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบันมักจะถูกจำกัดสิทธิ ถูกเลือกปฏิบัติ หลายคนเก็บตัวอยู่ในบ้าน ทำให้คนพิการขาดการฟื้นฟู
คุณ สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ นักกายภาพบำบัดเชี่ยวชาญ/หัวหน้างานกายภาพบำบัด รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จึงได้ชักชวนผู้พิการที่มีจิตอาสาหลายท่าน มาร่วมกันก่อตั้งชมรมคนพิการไทยใจอาสา เพื่อเข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้พิการ สร้างความเข้มแข็งให้คนพิการได้เห็นเป็นตัวอย่างว่า คนพิการสามารถใช้ชีวิตที่อิสระได้ ถ้ามีกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมและได้รับการฟื้่นฟูทีถูกต้อง พร้อมกับให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้พิการเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการ  ให้คำแนะนำญาติในการดูแล และฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้น ที่สำคัญคือเพื่อให้ทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้ป่วย/ผู้พิการ  เพื่อนำมาวางแผนการดูแล/ฟื้นฟูสมรรถภาพ และให้คำแนะนำทั่วไป เพื่อให้ผู้ป่วย/คนพิการ สามารถช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุดตามศักยภาพ  สามารถดำรงชีวิตอิสระ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข