หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีประโยชน์ต่อคนพิการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ และมีประโยชน์กับคนพิการ

ชมรมคนพิการไทยใจอาสา ได้รวมรวมเว็บไซต์ทีมีเนื้อหาเป็นประโยชน์กับคนพิการไว้ณ.ที่นี้ เพื่อความสะดวกสำหรับคนพิการ และองค์กรของคนพิการ ที่ต้องการหาข่าวสารความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เพื่อให้คนพิการมีความรู้ เพิ่มศักยภาพตนให้เป็นคนพิการที่มีคุณภาพและสร้างประโยชน์ให้กับสังคม
เว็บไซต์จะแบ่งออกเป็นสองส่วน
ส่วนแรกจะเป็นเว็บไซต์ต่างๆจากส่วนกลาง
ส่วนที่สองด้านล่าง จะเป็นเว็บไซต์เฉพาะในจ.อุบลราชธานี ที่คนพิการในจ.อุบลฯสามารถไปขอรับบริการต่างๆได้

หน่วยงานที่เกี่ยวกับคนพิการจากส่วนกลาง

http://www.pwdsthai.com เว็บท่าสำหรับคนพิการ
http://www.m-society.go.th กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
http://www.nep.go.th กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)
http://www.healthyability.com สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
http://www.snmrc.go.th ศูนย์สิรินธรเพื่อาการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
http://www.tede.or.th ศูนย์สาธิตอุปกรณ์และบริการโทรคมนาคมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
http://special.obec.go.th สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
http://rise.swu.ac.th สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)
http://www.braille-cet.in.th ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
http://www.ttrs.or.th ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย(TTRS)สำหรับคนหูหนวก
http://www.apht-th.org สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
http://www.tabod.com สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
http://www.nadt.or.th สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
http://www.waddeeja.com สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
http://www.tdf.or.th มูลนิธิคนพิการไทย
http://tddf.or.th มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
http://www.rvsd.ac.th โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา
http://pattrara.info โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ หนองคาย
http://il-thailand.org สภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการประเทศไทย
ศูนย์ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิคนพิการ โทรศัพท์ 0809091816 โทรศัพท์ /Fax: 026124837
http://osccthailand.go.th "ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC" หากคุณพบเห็นเหตุการณ์ ปัญหา เบาะแสทางสังคม ที่เกิดกับตัวท่านเอง ครอบครัว คนใกล้ชิด สังคมรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการค้ามนุษย์ ล่วงละเมิดทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว การตั้งครรภ์ไม่พร้อม สมาชิกในครอบครัวสูญหาย เด็ก-ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ถูกทอดทิ้ง ขอทาน เร่ร่อนไร้ที่พึ่ง ไม่มีที่อยู่อาศัยโปรดติดต่อ สายด่วน 1300
สายด่วนคนพิการ 1479 ตอบคำถามทุกเรื่องให้กับคนพิการ
ตลาดงานคนพิการ.com “ตลาดงานคนพิการออนไลน์” ให้บริการคนพิการค้นหางานและประกาศหางานพร้อมๆกับบริการให้นายจ้างและหน่วยงานรัฐค้นหาคนพิการและประกาศหาคนพิการทำงาน โดยใช้ “ระบบออนไลน์” ประมวลและจัดระเบียบข้อมูลที่คนพิการ นายจ้าง และหน่วยงานรัฐกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ www.ตลาดงานคนพิการ.com
ที่สำคัญ “ตลาดงานคนพิการออนไลน์” จะจับคู่ คนพิการ กับนายจ้างและหน่วยงานรัฐที่มีข้อมูลความต้องการตรงกันและส่งข้อความหรืออีเมล์แจ้งทั้ง ๒ ฝ่ายได้ติดต่อกันโดยตรง ซึ่งจะส่งเสริมคนพิการให้มีงานทำมากขึ้น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนั้น นายจ้างก็จะหาคนพิการเข้าทำงานตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน
คนพิการมีงานทำ นำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการในจ.อุบลราชธานี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045344641 และ 045344579
http://www.ubonratchathani.m-society.go.th

ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส โทรศัพท์ 045254092
http://www.toongpoon.m-society.go.th

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 โทรศัพท์ 045281308
http://www.ubonspecial.com

โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045312764 Fax: 045285631
http://school.obec.go.th/ubonpanya

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045244973
http://www.sappasit.go.th

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต10 อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045240591 Fax: 045255393
http://ubon.nhso.go.th

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045206226-8
http://www.doe.go.th/ubon

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ /Fax: 045314942สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045319550
http://www.ubisd.go.th

สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โทรศัพท์ 045285469
http://www.rehab-ubon.dsdw.go.th

สถานสงเคราะห์คนพิการ อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045285359

ศูนย์เอื้่ออาทรคนพิการ โทรศัพท์ 045311689

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045311699 คลื่นFM 98.5 MHz และ AM 1341 KHz
http://radio.prd.go.th/ubonratchathani
สามารถฟังวิทยุออนไลน์ได้
ทุกวันศุกร์ เวลา17.00น.- 18.00น.ฟังรายการรวมใจไทอุบลฯ ช่วงสาระข่าวสารสำหรับคนพิการ หรือฟังและชมภาพได้ที่เว็บไซต์สวท.อุบลฯ หรือทางมือถือที่ App สวท.อุบลราชธานี อย่าลืมฟังและโทรเข้าร่วมรายการด้วยครับ หรือฝากคำถามได้ที่ FaceBook ชมรมคนพิการไทยใจอาสา


ไม่มีความคิดเห็น: