วัตถุประสงค์

ชมรมคนพิการไทยใจอาสา

วิสัยทัศน์
นำคนพิการจิตอาสา พาผู้พิการสู่สังคมฐานสิทธิ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ
1 ให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฏหมายที่เกี่ยวกับคนพิการ
2 ประสานงานช่วยเหลือจัดหากายอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่คนพิการ
3 จัดทำโครงการที่มีประโยชน์ต่อคนพิการ
4 เยี่ยมให้กำลังใจคนพิการตามโรงพยาบาลและชุมชนเพื่อสร้างความมั่นใจให้เขากล้าออกสู่สังคม
5 ช่วยพัฒนาคนพิการให้ได้รับการศึกษา ได้รับการฝึกอาชีพ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ คือ 3ส 2ก 1
ชมรมคนพิการไทยใจอาสา ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางในการทำงานให้มีทิศทางและขอบเขตไปในทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนพิการ ในที่ประชุมของกรรมการได้สรุปวัตถุประสงค์ของชมรมออกมาเป็นข้อๆดังนี้
1.สังคม - เพื่อสนับสนุนให้ผู้พิการออกสู่สังคม
2.สิทธิ - เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
3.ส่งต่อ - เพื่อให้คำปรึกษาและส่งต่อผู้พิการไปหน่วยงานเป้าหมายที่ต้องการ
4.กำลังใจ - เพื่อออกเยี่ยมผู้ป่วยและให้กำลังใจผู้พิการ
5.กายอุปกรณ์ - เพื่อให้คำปรึกษาและติดต่อจัดหากายอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับผู้พิการ
6.ข้อมูลข่าวสาร - เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารแจ้งให้ผู้พิการได้มีความรู้

Slogan คำขวัญ
เป็นแสงส่องทางให้คนพิการ
หันกลับสู่สังคมอย่างเท่าเทียมกัน
ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ข้อบังคับชมรม (คลิกดูหรือดาวน์โหลดได้)