กรรมการ

ชมรม คนพิการไทยใจอาสา
ชมรมก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2554
ก่อตั้งณ.ห้องประชุมชั่วคราว รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
หลังจากแกนนำและที่ปรึกษาได้พูดคุยกันถึงวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มกันเพื่อมาเป็นคนพิการจิตอาสา ช่วยเหลือสังคมของคนพิการที่ยังขาดความรู้ ขาดโอกาส โดยแกนนำช่วยกันรวบรวมคนพิการที่มีจิตอาสาอยากทำงานเพื่อสังคม มาร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มแล้วนัดวันเวลากันมาประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการชมรม และร่วมกันเสนอชื่อชมรม คัดเลือกชื่อที่เหมาะสม จนได้ชื่อชมรมคือ ชมรมคนพิการไทยใจอาสา
การเลือกตั้งประธานชมรม ทุกคนลงความเห็นสมควรให้ คุณ วิสุทธิ์ ศิวประภากร เป็นประธานชมรม ประกอบด้วยคณะกรรมการในตำแหน่งต่างๆดังรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการชุดใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งแทนชุดเก่าที่หมดวาระลงในปี พ.ศ.2558
1.นายวิสุทธิ์ ศิวประภากร ประธานชมรม
2.นายแสงประทีป ภูมิจักร รองประธานชมรม
3.นายชยุตม์ สัมพะวงศ์ รองประธานชมรม
4.นายวิชัย สายมั่น เลขานุการ
5.น.ส.อรชร สายแวว เหรัญญิก
6.นายมนูญ ชมภู นายทะเบียน
7.นายสวัสดิ์ ชุมนวล ปฏิคม
8.น.ส.อุไรวรรณ เสมอสุข ประชาสัมพันธ์
9.นางอ่อนจันทร์ สิทธิภักดิ์ กรรมการ PA
10.น.ส.บุหลัน เสมอสุข กรรมการ PA
11.นายรามฤทธิ์ อุราสาย กรรมการ
12.นายไพรสรรค์ แก่นคำ กรรมการ
13.นายอธิวัช สังฆะพรหม กรรมการ
14.นายศักดา เกษมสุข กรรมการ
15.นายสมพงษ์ รักโคตร กรรมการ
16.น.ส.ศิริญาพรณ์ นามภักดี กรรมการ
17.นายวิชัย กำศร กรรมการ
18.นายทองจันทร์ พรหมรักษ์ กรรมการ
19.นายสมหมาย ผ่านพินิตย์ กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ.วันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559