30 มี.ค. 2559

สรุปมติข้อเรียกร้องของคนพิการในการประชุมสมัชชาคนพิการระดับชาติปี2559

ตัวแทนคนพิการยื่นมติข้อเรียกร้องของคนพิการในการประชุมสมัชชาคนพิการระดับชาติปี2559

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 มีการประชุมสมัชชาคนพิการระดับชาติครั้งสุดท้าย ประจำปี 2559 ณ ห้องคอนเวนชั่น AB โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในงานสมัชชาคนพิการระดับชาติ ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดทำข้อเสนอนโยบายสาธารณะด้านคนพิการ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คณะกรรมการจัดสมัชชาคนพิการระดับชาติ องค์กรด้านคนพิการ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมจำนวน 550 คน

สรุปมติข้อเรียกร้องของคนพิการในการประชุมสมัชชาคนพิการระดับชาติปี2559

งานนี้จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยโดย ศ.วิริยะ นามศิริพงษ์พันธุ์ ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาคนพิการระดับชาติ พร้อมนายกสมาคมคนพิการแต่ละประเภท ได้ยื่นข้อเสนอมติสมัชชาคนพิการระดับชาติปี 2559 จากการระดมความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายคนพิการทุกภาคส่วนต่อ พล.ต.อ.อดุลย์ ประกอบด้วย 3 ประเด็นคือ
1.การสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยเร่งรัดให้ทุกภาคส่วนจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ให้ครบทุกแห่งภายในปี 2561
2.การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการ โดยเร่งดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดให้ครบทุกจังหวัด โดยมีการสนับสนุนบุคลากร งบประมาณที่เพียงพอภายในปี 2564 และ
3.ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ โดยยกระดับคณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติฯ ให้เป็นคณะกรรมการฯ รวมทั้งเสนอให้แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการให้มีบทลงโทษที่ชัดเจน
ดูสรุปแต่ละข้อด้านล่าง

ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของคนพิการทุกคนในการติดตามมติข้อเรียกร้องที่ยื่นไปว่ารัฐบาลจะยินดีแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิข้อเรียกร้องดังกล่าวหรือไม่
สรุปมติข้อเรียกร้องของคนพิการในการประชุมสมัชชาคนพิการระดับชาติปี2559

ไม่มีความคิดเห็น: